جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

 مدیریت ریسک شامل فرایندی است که طی آن با انتخاب تکنیک‌های مناسب برای برخورد با ریسک‌های خالص که شامل بیمه نیز می‌شود درگیر است.  که شامل ارزیابی ریسک، کنترل ریسک، تامین مالی ریسک، اجرا و مراقبت از آن می‌باشد

Risk Management

مسئولیت

 مسئولیت

 منظور، مسئولیت قانونی است كه در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افراد یا خسارت وارد آوردن به اموال آن‌ها برای شخص ایجاد می‌شود

 liability

مستمری

مستمری

 حقوقی است كه بعد از بازنشستگی یا پایان مدت بیمه عمر مان به افراد یا بیمه گزار بیمه عمر پرداخت می‌شود

 Pension

معاینات پزشكی

معاینات پزشكی

 برخی از بیمه‌نامه‌ها نیاز به معاینات پزشكی توسط پزشك متخصص و معتمد شركت بیمه وجود دارد‌. شركت‌های بیمه سعی می‌كنند در موارد خاص از معاینات پزشكی متقاضی صرف‌نظر كنند. و به پر كردن پرسشنامه مخصوص از طرف متقاضی بسنده می‌كنند

 Medical examinations

موضوع بیمه

موضوع بیمه

 آنچه موضوع بیمه یا موضوع قرارداد بیمه قرار می‌گیرد قبول خطر تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه است. بنابراین خطر را موضوع بیمه، و آنچه را كه در مقابل خطر بیمه می‌شود را مورد‌بیمه می‌نامیم

Subject of Insurance

موعد پرداخت

موعد پرداخت

 تاریخی است که برای زمان پرداخت سرمایه بیمه‌های عمر و پس‌انداز توافق و تعیین شده و در آن هنگام سرمایه بیمه‌نامه و دیگر مزایای آن قابل پرداخت است

 Maturity