فرانشیز

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
فرانشیز

فرانشیز به مبلغی از خسارت گفته می شود که طبق شرایط بیمه نامه بعهده بیمه گذار است،مهمترین دلایل وجود فرانشیز را می توان به دو دلیل خلاصه نمود:1-کاهش هزینه های اداری ناشی از اعلام خسارتهای کوچک و ناچیز 2-عدم انتفاع بیمه گزار از بروز حادثه

Franchise

تماس تلفنی