بیمه نامه

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه نامه

بیمه نامه سندی کتبی است که به موجب مندرجات آن که حاوی شرایط عمومی ، شرایط خصوصی و الحاقیه ها و کلوزهای این سند می باشد ،تعهدات بیمه گر و بیمه گزار نسبت به یکدیگر،اشخاص ثالث و استثنائات این قرار داد در آن درج و مندرجات این سند برای هریک از طرفین لازم الاجراست

insurance policy   

تماس تلفنی