شرایط خصوصی

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
شرایط خصوصی

شرایط خصوصی

 شرایط خصوصی بیمه‌نامه شامل نام و نشانی بیمه‌گذار، سرمایه بیمه، حق بیمه، نحوه پرداخت حق بیمه و تمامی اطلاعات است. که جهت صدور یک بیمه‌نامه ضروری بوده و از فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه‌گذار اخذ گردیده است

private conditions

تماس تلفنی