نرخ

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
نرخ

نرخ

نرخ ضریب محاسباتی قیمت بیمه‌نامه است كه معمولا بصورت هزینه یك واحد پوشش بیان می‌شود

Rate

تماس تلفنی