بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان

چاپ

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیر یا مدیران ساختمانهای تجاری اداری مسکونی از انواع بیمه مورد نیاز برج های اداری ، تجاری و مسکونی محسوب می شود که در بیمه آنلاین بیمه ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

بیمه مسئولیت هئدت مدیره ساختمانهای مسکونی اداری تجاری

قبل از ورود به مزایای بیمه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان ابتدا خلاصه ای از وظایف و مسئولیتهای خطیر مدیر،هیئت مدیره یا مدیران ساختمان را مورد بررسی قرار می دهیم ،بطور خلاصه طبق قانون تملک آپارتمانها هیئت مدیره که توسط مجمع عمومی و برای یکسال انتخاب می شود.طبق ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان، مسئول حفظ و اداره ساختمان و همچنین مجری تصمیمات مجمع عمومی را مدیر یا مدیران ساختمان می‌داند. در نتیجه به موجب همین بند تعداد مدیران باید فرد باشد تا تصمیم‌گیری و تشخیص رای اکثریت با مشکل مواجه نگردد.یکی از اقدامات مدیریت ساختمان برای حفظ و اداره ساختمان بیمه است .

در مورد اهمیت بیمه تا چه اندازه مطلع هستید؟ به طور کلی بیمه همواره نقش بسیار مهمی در جبران خسارات در جامعه داشته است. با توجه به اینکه وظیفه مدیران حفظ و نگاهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه است، در همین راستا بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش‌سوزی و اخذ بیمه آتش سوزی از جمله وظایف آنها به شمار می‌رود.ولی گسترش آپارتمان نشینی و پیشرفتهای تکنولوژی همچنین افزایش مشاعات ساختمان مانند پارکینگها و آسانسورها و تاسیسات مسئولیت ساکنین نسبت به همدیگر و نسبت به اشخاص ثالث و در نتیجه مسئولیت هیئت مدیره را دوچندان می نماید.جهت انجام اینکار هر یک از ساکنان با توجه به سهمی که دارند باید حق بیمه پرداخت نمایند. اهمیت این موضوع به حدی است که در صورت آتش‌سوزی و عدم بیمه، مسئولیت جبران خسارات با مدیران خواهد بود، پس می توان گفت این موضوع نیز از وظایف مدیر ساختمان است.

اهم بیمه نامه هایی که یک ساختمان را می تواند در برابر مخاطرات یاری نماید به شرح زیر است:

بیمه مسئولیت هیئت مدیره مدیران یا مدیر ساختمان بسیاری از نیازهای یک مدیر ساختمان یا هیئت مدیره ساختمان را برآورده می سازد؟

بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به بیمه گزار و بر اساس قانون بیمه مصوب 1316،قانون مسئولیت مدنی مصوب  1339 و قانون تملک آپارتمانها به شرط دریافت حق بیمه مقرر، مسئولیت مدنی بیمه گزار را در قبال ساکنین و اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی هیئت مدیره ساختمان قرار می دهد، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاري بیمه گذار خسارت جانی و مالی به ساکنین، اشخاص ثالث و مشاعات آنها که منشا آن ناشی از مشاعات ساختمان باشد، وارد آید،بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق راي محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت تا حدود تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه اقدام مینماید.

سایر شروط :

1- صدمات جانی و مالی وارده به بیمه گذار در اثر خطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه، براساس شرایط بیمه نامه تحت پوشش میباشد.)حوادث(

2-  خسارت جانی وارده به شخص سرایدار، نظافتچی، سرویسکار، تعمیرکار و گلکار در بخشهاي مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع موردبیمه تحت پوشش بیمه

نامه میباشد

3- خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پلهبرقی تحت پوشش میباشد.

 خسارتهاي معلول عوامل ذیل علاوه بر استثنائات مندرج شرایط عمومی از شمول تعهدات بیمه گرخارج است.

1- خسارت وارده ناشی از فعالیت هاي : نماکاري، نقاشی، احداث و یا اضافه بنا و هر گونه تعمیرات اساسی و کلی و همچنین هر نوع فعالیتهاي کهخارج از شرایط بهره برداري ساختمان باشد.

2- خسارت هاي وارده به آپارتمانها، اموال ساکنین و اشخاص ثالث که منشا خسارت آنها از مشاعات ساختمان نباشد.

3- خسارات وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگهاي عمومی و مجتمع هاي تجاري واداري. بیمه گذار میبایستی براي موارد اشاره شده مستقلابیمه نامه مجزا اخذ نمایدبه غیر از مسکونی که منشا حادثه مشاعات باشد(.حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت قرارداد 5 برابر تعهد بیمه گر در هر حادثه می باشد)

4- در صورتی که مشاعات مورد بیمه داراي بیمه نامه آتش سوزي باشد ، در صورت بروز حادثه ، خسارت ابتدا از محل بیمه آتش سوزي پرداخت و مازادبر آن از محل این بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود

 تعهدات بیمه نامه مسئولیت هیئت مدیره ساختمان:

همانطور که در موضوع بیمه نامه اشاره شد خسارت احتمالی در دو بخش جانی و مالی به بیمه گزار پرداخت می گردد که با پیشنهاد بیمه گزار و توافق طرفین و البته پرداخت حق بیمه بیمه نامه جاری و ساری می گردد

تماس با بیمه ایران مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

جهت مشاوره رایگان در مورد بیمه مسئولیت ساختمانی می توانید با شماره تلفن ویژه 88505454 تماس حاصل فرمایید

www.bimeonline.com

بیمه مسئولیت مسئول فنی داروخانه

چاپ

بیمه مسئولیت حرفه ای مسئول فنی داروخانه

یکی از انواع بیمه مسئولیت که از زیر شاخه های بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان می باشد ،بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران فنی داروخانه هاست که بسیاری از داروسازان و دانشجویان رشته داروسازی که در داروخانه ها اشتغال دارند به آن نیاز دارند.

قبل از ورود به مبحث این بیمه نامه ابتدا می بایست وظایف اصلی یک مدیر فنی داروخانه را به شرح ذیل با هم مرور کنیم :

مسئول فني علاوه بررعايت قوانين ومقررات موجود ملزم به رعايت ضوابط علمي وحرفه اي مربوطه مي باشد.

حضور فعال در داروخانه در ساعات تعيين شده مطابق آئين نامه

ساخت و ارائه داروهاي تركيبي طبق ضوابط باتوجه به اصول علمي وفني به نحوي كه مانع ساير وظايف قانوني وي نگردد.

جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني داروخانه

استفاده از روپوش سفيد با نصب پلاك مشخصات

همكاري با بازرس يا بازرسان دانشگاه يا وزارت

اعلام گزارش مراتب تخلف به دانشگاه

تكميل و ارسال پرسشنامه ها براي امور اطلاع رساني و تحقيقاتي در ارتباط با برنامه تنظيم شده توسط وزارت

اعلام اشكالات مشاهده شده در داروها برابر الگوي تعيين شده از طرف اداره كل دارو

كنترل نسخ و ارائه داروهاي تجويز شده طبق ضوابط و امضا و ممهور نمودن آنها

عرضه داروهاي بدون نسخه مطابق فهرست وضوابط اعلام شده ازسوي وزارت وارائه راهنمايي دارويي جهت استفاده ازآنها

رعايت ضوابط مربوط به بسته بندي مجدد داروهاي تجويز شده با ارائه توضيحات لازم و تحويل بهداشتي آنها

بررسي موارد ابهام و در صورت لزوم جايگزيني اقلام در نسخ تجويزي ، پس از مشاوره با پزشك معالج

اعمال نظارت بر شرايط نگهداري داروها، شكل ظاهري، كيفيت فيزيكي و تاريخ مصرف و نحوه تدارك و عرضه داروها

در بیمه نامه مسئولیت مسئولین فنی داروخانه ها مسئولیت مدنی ناشی از وظایف مسئول فنی داروخانه تحت پوشش قرار می گیرد.بدیهی است چنانچه در صورت قصور مسئول فنی داروخانه از وظایف خود آسیب جانی به هریک از بیماران و مراجعه کنندگان وارد شود و مسئول فنی توسط مراجع ذیصلاح مقصر شناخته شود،شرکت سهامی بیمه ایران خسارت وارده به زیاندیده را جبران می نماید.

این بیمه نامه برای چه کسانی مفید است:

بیمه مسئولیت مدنی مسئولین فنی داروخانه ها برای کلیه داروسازان که بعنوان مسئولین فنی در داروخانه ها مشغول به خدمت می باشند و همچنین برای آندسته از دانشجویان رشته داروسازی که بعنوان قائم مقام مسئول فنی داروخانه و البته داروسازانی که بعنوان قائم مقام مسئول فنی در داروخانه ها مشغول به فعالیت می باشند مفید و البته ضروریست.

حق بیمه دربیمه مسئولیت فنی مسئولین فنی داروخانه ها:

حق بیمه این بیمه نامه به چندین عامل بستگی دارد که در ذیل بر می شماریم

  • داروخانه روزکار
  • داروخانه شبانه روزی
  • غرامت فوت و نقص عضو برای هرنفر
  • حداکثر تعهدات جانی بیمه ایران در هر حادثه
  • حداکثر تعهدات جانی بیمه ایران در هر حادثه
  • حداکثر تعهدات جانی بیمه ایران در طول مدت بیمه نامه

مدارک مورد نیاز جهت صدور بیمه نامه مسئولیت فنی مدیران فنی داروخانه

جهت صدور بیمه نامه کافیست پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مدیران فنی داروخانه را بدقت تکمیل فرمایید،ارائه شماره مجوز برای مسئولین فنی الزامیست،البته برای آن دسته از دانشجویانی که بعنوان قائم مقام مسئول فنی شماره مجوز اخذ شده از سازمان غذا و دارو کفایت می کند.

بیمه آنلاین مرجع تخصصی بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی داروخانه  ها

جهت مشاوره رایگان در خصوص بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی داروخانه بیمه ایران با شماره های 02188505454 و 02187170 تماس حاصل فرمایید

www.bimeonline.com

بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور

چاپ

 بیمه مسئولیت آسانسور بیمه ایران
بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور
هم زمان با توسعه تمدن بشری و فرهنگ شهر نشینی و هم چنین افزایش ارزش و البته کمبود زمین مرغوب برای ساخت و ساز که منجر به گسترش عمودی شهرها و افزایش روزافزون ساختمان های بلند مرتبه گشته آسانسور تبدیل به یک نیاز اساسی و فراگیر برای انسان راحت طلب شد .اگر چه استفاده از آسانسور برای حمل بار و مصالح ساختمانی باز می گردد به قبل از میلاد مسیح ولی پایه گزار آسانسور به شکل امروزی توسط ریاضیدان انگلیسی بنام آتوود بود که با بالابردن ایمنی آن توسط یک مکانیک آمریکایی بنام اوتیس که با اختراع چرخی ضامن دار در صورت پاره شدن کابل آسانسور اندکی بعد از سقوط باعث جلوگیری از سقوط آسانسور می شد مقدمه ای برای توسعه استفاده از بالابر شد و در نتیجه رشد عمودی شهرها شد .با وجود توسعه علم و تکنولوژی در تولید و ایمنی آسانسور این وسیله نیز همچون سایر اختراعات بشر همراه با فواید و مزایای فراوانی که داشت پیامد های ناگواری نیز با خود بهمراه داشته است.

 بیمه آسانسور مانند تمامی بیمه نامه ها راهی است برای کاهش زیان های مالی و کمکیست در جهت جبران هزینه های جانی ناشی از حوادث آسانسور. بیمه آسانسور در واقع یک بیمه مسئولیت از نوع مسئولیت مدنی بدین معنی که چنانچه در اثر حوادث ناشی از آسانسور ، بیمه گذار یا خریدار بیمه (مالک ساختمان، مدیرساختمان، شرکت های سرویس و نگهداری آسانسور و حتی مستاجر ) مسئول حادثه شناخته شوند و محکوم به جبران خسارت های مالی و جانی گردند شرکت بیمه خسارت را از طرف بیمه گذار (خریدار بیمه ) به زیاندیده پرداخت میکند.
چرا باید مسئولیت خود را در برابر حوادث ناشی از آسانسور بیمه کرد ؟
اسطحلاک ، نقص فنی قطعات آسانسور و خطای انسانی همواره آسانسور را به یکی از زیانبارترین وسایل آسایش بشری تبدیل کرده است که در صورت وقوع چنین حوادثی علاوه بر ایجاد مشکلات روحی و روانی برای مصدوم و یا خانواده متوفی معمولا باعث دعوای حقوقی مبنی بر کشف مقصر یا مقصرین حادثه و پرداخت دیه فوت یا نقص عضو میگردد . بیمه آسانسور قطعا نمیتواند مصدوم را درمان و یا متوفی را زندگی دوباره ببخشد اما با تامین به موقع و مناسب حقوق حادثه دیدگان نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط طرفین و برقراری صلح و آرامش خواهد داشت .از آنجاییکه عوامل زیادی در تولید ، طراحی ، نصب و سرویس و نگهداری آسانسور نقش دارند لذا چنانچه حادثه ای برای آسانسور رخ دهد و منجر به فوت یا ایجاد صدمات مالی و جانی به استفاده کنندگان آسانسور گردد با توجه به نظر دادگاه و کارشناس حوادث ممکن است هر یک از این عوامل با توجه به سهمی که در ایجاد حادثه داشته اند مقصر و مسئول شناخته شوند . به عنوان مثال در یک حادثه منجر به فوت ناشی از حوادث آسانسور ممکن است تولید کننده قطعات بیست درصد،هیئت مدیره ساختمان بیست درصد،شرکت نصاب و مونتاژ آسانسور بیست درصد،شرکت سرویس و نگهداری بیست در صد و مالکین را بیست درصد مقصر و مسئول جبران خسارت معرفی کند در چنین شرایطی هر یک از عوامل میبایست سهم خود را از خسارتی که دادگاه تعیین کرده پرداخت کنند بنابراین داشتن بیمه برای تمام عوامل ضروری است و هر کدام میبایست بطور مستقل نسبت به خرید بیمه اقدام نمایند چون بیمه مسئولیت شرکت تولید کننده قطعات در مثال فوق فقط سهم 20% را پرداخت میکند و هیچ تعهدی در رابطه با سهم شرکت های نصب و مونتاژ یا سرویس و نگهداری و یا مالکین و مدیران ساختمان ندارد . مدیران ساختمان ها به نمایندگی از مالکین میبایست نسبت به خرید بیمه آسانسور اقدام کنند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی در حاشیه امنیت کامل باشند .
اشخاص هدف در بیمه آسانسور چه کسانی هستند ؟

1- مدیران ساختمان

2- شرکت نصاب و مونتاژ آسانسور

3- شرکت های بازرسی و سرویس و نگهداری آسانسور جهت انجام بازرسی ادواری آسانسور

4- مالکین

5-شرکت تولید کننده قطعات


توجه :
نظر به اینکه بیمه مسئولیت مدیر یا هیات مدیره ساختمان شرکت سهامی بیمه ایران کلیه خطرات و حوادثی را که ممکن است در ساختمان به وقوع بپیوندد از جمله حوادث آسانسور را شناسایی و در قالب یک بیمه نامه پوشش داده است مدیرانی که تمایل دارند علاوه بر حوادث آسانسور در مورد سایر حوادث احتمالی در حاشیه امنیت کامل باشند توصیه میگردد نسبت به مطالعه و خرید بیمه مسئولیت مدیر یا هیات مدیره ساختمان اقدام کنند .بدیهی است در صورت خرید بیمه فوق الذکر نیازی به خرید بیمه آسانسور نمی باشد .

چرا بیمه آسانسور با بیمه ایران نمایندگی علوی؟

شرکت سهامی بیمه ایران با 85سال سابقه و بعنوان ارائه دهنده 50درصد بیمه نامه های آسانسور در سراسر کشور و تشکیل روزانه ده ها پرونده خسارت ناشی از حوادث آسانسور آرامش را برای مدیران،مالکان،تولیدکنندگان آسانسور و شرکتهای تولید و مونتاژ آسانسور به ارمغان می آورد و نمایندگی علوی بعنوان یکی از نمایندگان برتر بیمه ایران همواره در جهت فرهنگ سازی این رشته بیمه ای گام برداشته است.

چرا بیمه آسانسور با بیمه آنلاین؟

وبسایت بیمه آنلاین بعنوان نخستین ارائه دهنده خدمان آنلاین بیمه ای در کشور با پانزده سال سابقه همواره پیشتاز در ارائه اطلاعات آنلاین و تلفنی در زمینه بیمه آسانسور بوده است.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

چاپ

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

این بیمه نامه مانند تمام بیمه نامه های زیر شاخه بیمه مسئولیت با گسترش جوامع توسعه یافت و امروزه جزءلاینفک هر شغلی محسوب می شود ، در واقع همانطور که بدون بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه نباید خودرو را از محل استقرار آن جابجا نمود ، بدون بیمه مسئولیت کار فرما نباید درب هیچ کارخانه ، کارگاه یا بنگاه اقتصادی را گشود.

در این بیمه نامه کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارمندان ، کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین انجام کار باشد و منجر به صدمات جسمی و بدنی شود، مسئول هستند. این بیمه مسئولیت مدنی بیمه ‌گذار (کارفرما)را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه - اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی مجاز به کار در ایران- تحت پوشش این بیمه خواهند بود. به موجب این بیمه‌، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان قابل پوشش می‌باشد.بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد کتبی بیمه‌گزار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گزار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گزار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

اگر بخواهیم خلاصه شرایط عمومی بیمه مسئولیت کارفرما و پوششهای ین بیمه نامه را تیتر وار بر شماریم به یازده مورد می توان اشاره نمود:

  موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گزار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت کارکنان بیمه‌گزار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

بیمه‌گر: بیمه ایران نمایندگی علوی است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.
    حق بیمه: وجهی که بیمه گزار در برابر اخذ پوشش و تعهد شرکت سهامی بیمه ایران برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.
    بیمه‌گزار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد.
    کارکنان: افرادی که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌گزار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است.
    تبصره- در صورتیکه بیمه‌گزار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز می‌توانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه نامه ‌باشند.
    زیاندیده/گان: کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص‌عضو (کلی یا جزئی) و یا فوت گردیده‌اند‌.
    کار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.
    حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گزار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.
    تبصره- کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد.
    محدوده مکانی موضوع بیمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کنند و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.
    نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
    غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه‌نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.
    در بیمه های مسئولیت کارفرما بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی نا چیز ، در برابر هزینه های هنگفت کارفرمایی و کارگاهی ، به عنوان حق بیمه در صورت آسیب به افراد و پرسنل  بخاطر خطرات تحت پوشش مبالغی قابل توجه  را به عنوان خسارت به کارکنان از محل بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

چرا بیمه مسئولیت کارفرما با سایت بیمه آنلاین؟

    وبسایت بیمه آنلاین بعنوان اولین ارائه دهنده آنلاین خدمات بیمه ای اگر چه با محوریت ارائه انبوه بیمه های عمر طراحی گردیده است لیکن در زمینه انواع بیمه های مسئولیت بخصوص بیمه مسئولیت کارفرما نیز محیطی بسیار ساده و کاربردی برای کلیه کاربران ایجاد نموده است . در این وبسایت شما با تعاریف و مفاهیم بیمه مسئولیت کارفرما، قوانین و مقررات بیمه های مسئولیت کارفرما، سوالات متداول در بیمه های مسئولیت کارفرما، پیشنهادات انواع بیمه نامه مسئولیت کارفرما، شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما، مقالات بیمه های مسئولیت کارفرما ،پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرما ، کلوزهای بیمه مسئولیت کارفرما بیمه ایران ، سفارش آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما، مشاوره آنلاین بیمه مسئولیت و نرخ بیمه مسئولیت کارفرما ، هزینه بیمه کارفرما و دهها مطلب جذاب در مورد بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان خواهید دید.

  چرا بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با بیمه ایران؟

    شرکت سهامی بیمه ایران با هشتاد و دو سال خدمات درخشان در صنعت بیمه بعنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و بنیانگزار صنعت بیمه در ایران با سرمایه ای بالغ بر 4070 ملیارد تومان که چندین برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه خصوصی و خصولتی دیگر و با ذخیره خسارتی که بالغ بر دو برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه دیگر و با شبکه فروشی توانمند بدون رقیب در صنعت بیمه یکه تازی می نماید.و تقریبا پنجاه درصد مشتریان بیمه های مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان به این شرکت رای اعتماد داده و بیمه نامه های خود را با این سرمایه ملی تمدید می نمایند.

    چرا بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان با نمایندگی علوی ؟

    نمایندگی علوی بعنوان یکی از هزاران نماینده شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1383 پا به عرصه رقابت در صنعت بیمه نهاد ، این نمایندگی از سال 1384 تاکنون همه ساله بعنوان یکی از نمایندگان برتر در زمینه بیمه مسئولیت بخصوص بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان و پیشرو در ارائه اینترنتی این بیمه نامه و مشاوره آنلاین و تلفنی و تحویل رایگان در محل مطرح بوده است. نمایندگی 5643 با مدیریت سید عباس علوی لواسانی بر اساس اصول و عقاید و اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای جوان خود در بخشهای فنی و آی تی توانسته است غیر ممکن ها را ممکن سازد و همواره در روشهای نوین ارائه خدمات بیمه ای بخصوص در رشته های بیمه مسئولیت کارفرما، اشخاص و باربری پیشتاز باشد.

بیمه مسئولیت ساختمانی

چاپ

بیمه مسئولیت ساختمانی بیمه ایران

 یکی از انواع بیمه مسئولیت ،بیمه مسئولیت ساختمانی است که به بیمه ثالث ساختمان نیز مشهور است.این بیمه نامه که با نام کامل بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانیست بسیار مورد توجه دست اندر کاران ساخت و ساز مهندسین ، مالکین و سرمایه گزاران صنعت ساختمان است

مهمترین خطرهای موضوع بیمه مسئولیت ساختمانی خسارتهای بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در جریان عملیات ساختمانی در محل اجرای پروژه های ساختمانی می باشد،صد البته مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد. 

  با پرداخت حق بیمه اضافی علاوه بر شخصیت حقیقی یا حقوقی مندرج در بیمه نامه که حق بیمه را تقبل می کند، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که اجرای هر بخش یا بخشهایی از عملیات مربوط به انجام کار (پیمانکاران فرعی ) موضوع بیمه را در محل مورد بیمه عهده دار باشند مسئولیت آنان نیز تحت پوشش این بیمه نامه قزار می گیرد.

استثنائات بیمه مسئولیت ساختمانی

خسارتهای ناشی از عوامل زیر جزء استثنائات بوده و از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

    خسارتهای وارد به بیمه گذار، شرکاء و مجریان، ناظرین، مشاورین، کارکنان بیمه گذار، همسر، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار
    خسارتهای ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.
    خسارتهای ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی.
    خسارتهایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل:
    زلزله، سیل، رانش زمین، مگر این که عمل بیمه گذار عامل ایجاد و یا تشدید کننده خطر بوده و قانوناً مسئول شناخته شود. در این موارد تعهدبیمه گر محدود به میزان مسئولیت بیمه گذار در ایجاد و یا تشدید خسارت خواهد بود.
    ترکهای سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی توسط بیمه گذار در ساختمانهای مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه ای وارد ننماید در تعهد بیمه گر نمی باشد.
    تبصره:سلسله حوادث ناشی از یک منشاء یا علت اصلی واحد، در مجموع یک حادثه تلقی می شود.


 وظایف بیمه گذار در بیمه ساختمانی

    بیمه گذار موظف است به محض دریافت هرگونه اطلاع از وقوع خسارت مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کتباً به بیمه گر اعلام نماید و همکاری لازم را جهت کارشناسی از محل خسارت دیده به عمل آورد.
    بیمه گذار موظف است در صورت بروز خسارت، ضمن جلوگیری از توسعه آن، بدون اجاره بیمه گر تغییراتی که تعیین علت حادثه و یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید در موارد خسارت دیده ندهد، مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل میزان خسارت باشد.
    بیمه گذار موظف است در جریان خاکبرداری در کنار دیوارهای ساختمانهای مجاور کلیه اصول ایمنی را رعایت بنماید. بدین نحو که در فاصله تقریبی یک متر در سطح و به فاصله حدود دو متر در کف، عملیات خاکبرداری توسط ماشین آلات متوقف گردد و سپس محل نصب ستونها با ابزار دستی ایجاد و پس از استقرار ستونها، دهانه بین آنها با وسایل دستی، خاکبرداری گردد.
    بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه هرگونه تغییر کمی و کیفی که در وضعیت خطر یا در حرفه وی حاصل شود و یا تغییراتی در چگونگی ارتباط او با موضوع بیمه به وجود آید، مراتب را فوراً و حداکثر ظرف مدت ده روز به صورت کتبی به اطلاع  بیمه گر برساند.
    بیمه گذار موظف است اقدامهای لازم را که هرکس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حادثه رعایت می نماید به عمل آورد.
    قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر، تعهدی برای بیمه گر ایجاد نمی کند مگر این که عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد. در غیر این صورت بیمه گر میتواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید.
    بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از اینکه از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضائی دریافت نموده باشد بی درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد و در صورت تأخیر، مسئول جبران ضرر و زیانهایی که از این طریق به  بیمه گر وارد می شود خواهد بود.

 تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت ساختمانی

    میزان خسارت وارد به اشخاص ثالث براساس نظر کارشناس بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید. در صورتی که مبلغ خسارت تعیین شده مورد موافقت شخص ثالث زیان دیده نباشد، موضوع از طریق کارشناس مرضی الطرفین حل و فصل خواهد گردید.
    خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گر به شخص ثالث زیان دیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت،بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص ثالث بری الذمه می گردد.

  در بیمه های مسئولیت ساختمانی  بیمه گزار در مقابل پرداخت مبلغی نا چیز ، در برابر هزینه های هنگفت ساختمان ، به عنوان حق بیمه در صورت آسیب به افراد و ساختمانها و اتومبیلهای خارج از پروژه بخاطر خطرات تحت پوشش مبالغی قابل توجه  را به عنوان خسارت به اشخاص ثالث از محل بیمه نامه پرداخت خواهد کرد.

 

چرا بیمه مسئولیت ساختمانی با سایت بیمه آنلاین؟

    وبسایت بیمه آنلاین بعنوان اولین ارائه دهنده آنلاین خدمات بیمه ای اگر چه با محوریت ارائه انبوه بیمه های عمر طراحی گردیده است لیکن در زمینه انواع بیمه های مسئولیت بخصوص بیمه مسئولیت ساختمانی نیز محیطی بسیار ساده و کاربردی برای کلیه کاربران ایجاد نموده است . در این وبسایت شما با تعاریف و مفاهیم بیمه مسئولیت، قوانین و مقررات بیمه های مسئولیت ، سوالات متداول در بیمه های مسئولیت ، پیشنهادات انواع بیمه نامه مسئولیت ، شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت، مقالات بیمه های مسئولیت ، محاسبه آنلاین بیمه مسئولیت ، مشاوره آنلاین بیمه مسئولیت و نرخ بیمه مسئولیت ساختمانی ، هزینه بیمه حوادث ساختمانی و دهها مطلب جذاب در مورد بیمه مسئولیت ساختمانی خواهید دید.

 
 

بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی بیمه ایران

  چرا بیمه مسئولیت ساختمانی با بیمه ایران؟

    شرکت سهامی بیمه ایران با هشتاد و دو سال خدمات درخشان در صنعت بیمه بعنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی و بنیانگزار صنعت بیمه در ایران با سرمایه ای بالغ بر 4070 ملیارد تومان که چندین برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه خصوصی و خصولتی دیگر و با ذخیره خسارتی که بالغ بر دو برابر سرمایه کلیه شرکتهای بیمه دیگر و با شبکه فروشی توانمند بدون رقیب در صنعت بیمه یکه تازی می نماید.و تقریبا پنجاه درصد مشتریان بیمه های مسئولیت ساختمانی به شرکت سهامی بیمه ایران رای اعتماد داده و بیمه نامه های خود را با این سرمایه ملی تمدید می نمایند.

    چرا بیمه مسئولیت ساختمانی با نمایندگی علوی ؟

    نمایندگی علوی بعنوان یکی از هزاران نماینده شرکت سهامی بیمه ایران در سال 1383 پا به عرصه رقابت در صنعت بیمه نهاد ، این نمایندگی از سال 1384 تاکنون همه ساله بعنوان یکی از نمایندگان برتر در زمینه بیمه مسئولیت  و پیشرو در ارائه اینترنتی این بیمه نامه و کارشناسی و تحویل رایگان در محل مطرح بوده است.این نمایندگی با مدیریت سید عباس علوی لواسانی بر اساس اصول و عقاید و اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای جوان خود در بخشهای فنی و آی تی توانسته است غیر ممکن ها را ممکن سازد و همواره در روشهای نوین ارائه خدمات بیمه ای بخصوص در رشته های بیمه مسئولیت ، اشخاص و باربری پیشتاز باشد.

www.bimeonline.com

انواع بیمه مسئولیت

چاپ

انواع بیمه مسئولیت بیمه ایران

بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت در بیمه ایران بسیار متنوع است ، در واقع به وسعت کل حرفه ها ، مشاغل و حتی مسئولیت حرفه ای افراد است ، زمانی که شرکت سهامی بیمه ایران ، بیمه مسئولیت را طراحی و عرضه نمود که جامعه نیازمند این بیمه نامه بود ، همه روزه پرونده های متعددی در دادگاهها و مراکز انتظامی تشکیل می شد که بواسطه مالکیت افراد و یا مدیدریت حرفه ای بطور غیر مستقیم زیانی به افراد وارد شده است ، این بیمه نامه از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .اهمیت بیمه های مسئولیت به حدی شد که کلیه شرکتهای بیمه دیگر نیز به تأسی از بیمه ایران این بیمه نامه را عرضه نمودند.اینکه انواع بیمه مسئولیت چیست ؟سعی می شود در این بخش و بخشهای دیگر بطور مبسوط توضیح داده شود.

بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی شرکت سهامی بیمه ایران آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.
با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکت سهامی بیمه ایران در راستای دستیابی به اهداف یاد شده بیمه های مسئولیت را د رمتنوعترین شکل تهیه و عرضه نموده است . د رحال حاضر بیمه های مسئولیت بیمه ایران با توسعه فعالیت بخش طرح های مخصوص ، پیشگام در ارائه انواع طرحهای نوین بیمه ای است و با پرداخت خسارتهای مختلف به اشخاص زیاندیده در بیشتر فعالیتهای اقتصادی ، قراردادی ، حرفه ای و سایر بخشهایی که تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب می شوند در انواع رشته های مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با یکدیگر نیز گردیده است . حسن و برتری بیمه های مسئولیت بیمه ایران ارائه شیوه های سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام کارشناسیهای فنی مربوطه می باشد . برای آشنایی با انواع جدید بیمه های مسئولیت شما می توانید با اداره کل طرحهای مخصوص بیمه ایران ایران تماس گرفته و انتظارات و پیشنهادات و درخواستهای جدید خود را مطرح نموده و مشاوره لازم را اخذ نمایید.
زیر شاخه های بیمه مسئولیت عبارتند از:

 بهترین بیمه مسئولیت بیمه ایران

   بیمه مسئولیت عمومی
    خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را مسئولیت عمومی می‌نامند. که این بیمه نامه تقریبا به پانزده زیر شاخه تقسیم می شود:
        بیمه عملیات ساختمانی
      
        بیمه تمام خطر پیمانکاران
       
        بیمه مسئولیت آتش سوزی
      
        بیمه مسئولیت جامع شهرداری
      
        بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی
       
        بیمه مسئولیت مجموعه های ورزشی
      
        بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان(زیر رشته مسئولیت عمومی)
       
        بیمه مسئولیت رایانه
       
        بیمه مسئولیت حیوانات خانگی
      
        بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی
       
        بیمه مسئولیت مدیران اردوها
       
        بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر

 

بیمه مسئولیت حرفه ای
    کلیه کارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث حین کار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند. این بیمه مسئولیت مدنی بیمه ‌گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه - اعم از کارگران ایرانی و غیرایرانی که مجوز کار در ایران دارند- تحت پوشش این بیمه خواهند بود. به موجب این بیمه‌، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشکی آنان قابل پوشش می‌باشد.
    رشته بیمه مسئولیت حرفه ای مشتمل بر 20 زیر شاخه را دارند می‌باشد که عبارتند از:
        بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

        بیمه مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی داروخانه ها
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی
      
        بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ
      
        بیمه مسئولیت مدنی تورها
       
        بیمه مسئولیت فنی بیمارستان
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر
       
        بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور

        بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای هتل داری
       
        بیمه مسئولیت مهدکودک
      
        بیمه مسئولیت مدیر سینما
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران رستوران ها
       
        بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک ها
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای تعمیر کاران
      
        بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای سردفتران و دفتریاران
       
        بیمه مسئولیت حرفه ای مراقبین در منزل
      
    بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا
  
        بیمه مسئولیت ناشی از تولید(شرکت های گازی)
       
        بیمه مسئولیت ناشی از تولید(گارانتی عایق های رطوبتی)
       
        بیمه مسئولیت ناشی از تولید(تولیدکنندگان)
       
    سایر بیمه های مسئولیت
        بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو
      
        بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
      
        بیمه مسئولیت قراردادی
       
        بیمه اعتباری صداقت در امانت
       
        بیمه اعتباری فروش اقساطی
      
        بیمه طرح های خاص
      در بخشها و مقالات دیگر بیمه های مسئولیت هر یک از رشته های این بیمه نامه بصورت مبسوط توضیح داده خواهد شد

جهت اطلاعات بیشتر همین امروز با شماره ویژه 88544842 تماس و یا بصورت آنلاین سفارش دهید تا مشاوران بیمه آنلاین بصورت رایگان شما را راهنمایی نمایند

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

چاپ

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بیمه نامه مسئولیت پزشکان که به پیرا پزشکان ، دامپزشکان و دارو سازان نیز تامیم داده شد یکی از انواع بیمه های مسئولیت می باشد که نیازهای مسئولیتی در جامعه پزشکی را تامین می کند.
شرکت سهامی بیمه ایران برای نخستین بار این بیمه نامه را به منظور تأمین خطرهای تهدید کننده جامعه پزشکی کشور، بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان از اواسط دهه شصت طراحی و ارائه نموده است.
این بیمه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان ، پرستاران و حتی داروسازان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غفلت و یا کوتاهی این افراد در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی، روانی یا فوت شوند تحت پوشش قرار می دهد. بر اساس قانون بیمه، حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع شغل و ضریب بروز صدمه تعیین می شود که در صورت عدم بروز خسارت تخفیفات قابل توجهی در تجدید بیمه نامه در اختیار وی قرار می گیرد.همچنین بر اساس قانون بیمه چنانچه استفاده کنندگان به صورت گروهی از این بیمه نامه استفاده کنند با توجه به تعداد از تخفیف حق بیمه برخوردار می شوند. (که این واحدصدور جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان محترم استان خراسان بالاترین تخفیفات را قانوناً اعمال مینماید.)
کلیه دعاوی زیان دیدگان ، بیماران و یا ذوی‌الحقوق آنها علیه پزشک یا پیراپزشک به مدت چهار سال پس از انقضای تاریخ بیمه نامه مشمول پوشش بیمه‌ای می‌باشد به شرط آن که معالجه یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه نامه صورت گرفته باشد. به دلیل ارتباط قوانین جاری کشور (خصوصا قانون دیات) در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشکان حدود پوشش بیمه‌ای بیمه نامه باید متناسب با قوانین موضوعه یاد شده باشد. نگاهی به آمار تلفات و زیانهایی که در بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی ، به بار می آید، حاکی از خطرات بزرگی است که یک پزشک با آن روبروست. چنانکه می دانیم ، زیانهای مادی وارده بر پزشک ، به دلیل مسئولیت او، موجب خسارات مادی زیادی برای پزشک می گردد. با این وجود ، بسیاری از پزشکان، به دلیل بی اطلاعی از قوانین و مقررات حاکم بر حرفه خود نمی توانند از حقوق خود دفاع کنند.
مزیت بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌گردد در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل می‌نماید.

در این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک در قبال بیماران بیمه می گردد. به عبارت دیگر چنانچه پزشک بغیر عمد یعنی بعلت خطا، اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود. نکته حائز اهمیت آنکه دستیاران پزشک و همچنین کلیه کسانی که (پرستار، تکنسین) به دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه می باشند.


در ارتباط با تعهدات بیمه گر مقرر در بیمه نامه موارد زیر قابل توجه است:

    بیمه ایران علاوه بر پرداخت دیه به زیاندیده، متعهد پرداخت هزینه دادرسی نیز میباشد البته تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه برای هر بیمار.
    در صورتیکه بیمه گزار از سوی مراجع قانونی محکوم به پرداخت دیه شود. تعهد بیمه گر محدود به پرداخت معادل ریالی دیه می باشد که همه ساله از سوی مراجع قضایی اعلام می گردد.
    از موارد قابل توجه، تعهد بیمه گر نسبت به پرداخت ظرف مهلت معین حداکثر 15 روز پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز که در امر بازاریابی برای فروش بیمه نامه پزشکان بسیار جاذبه دارد و از طرف دیگر از دفع وقت توسط بیمه گر جلوگیری می نماید.
    در خصوص وجود بیمه مضاعف، ابتدا بیمه گر اول بایستی خسارت را رسیدگی و تسویه نماید منظور از بیمه گر اول، بیمه گری است که بیمه نامه صادره توسط وی از لحاظ تاریخ صدور بر بیمه نامه دیگر تقدم دارد. مسئولیت بیمه گر دوم حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه گر اول میباشد.
   در این بیمه نامه مانندهمه بیمه های مسئولیت  پزشک بدون موافقت کتبی بیمه ایران حق مصالحه با زیاندیده و یا اقرار به مسئولیت را ندارد.

بیمه آنلاین مرجع تخصصی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

با بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران با آسودگی خاطر فقط به سلامتی بیماران خود فکر کنید

جهت مشاوره رایگان در مورد بیمه مسئولیت پزشکان از پس از مطالعه دقیق مزایای بیمه مسئولیت پزشکان و پاسخ به سوالات متداول بیمه مسئولیت پزشکان از یکی از دو راه ذیل اقدام فرمایید:

الف-تماس با شماره تلفن های 02187170و02188505454

ب-اینجا را کلیک کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند

www.bimeonline.com

 

تماس تلفنی